Nalchane.Com

Общие форумы портала => Тексты песен => Тема начата: Админ от Июня 20, 2021, 04:54:48 pmНазвание: Алхасов Хацерон - Бэбэо
Отправлено: Админ от Июня 20, 2021, 04:54:48 pm
Куплет 1
Уьмюргъоймуш гироштэни
Аилёош кэле бирэни
Бэбэун иму эдэрэ пир бирэ
Садбист сал ищму зиёшит
Э сэр иму согъ гордошит
Гушдор бэбэо мааниймурэ

Припев: (2р.)
Бэбэойму шор гордошит эз коройму
Бэбэойму мэ хостэнум эз Худойму
И пир ищму щирини гордо

Бэбэойму ищму истыт кэлетэойму
Бэбэойму ищму истыт астаргъойму
Рах имурэ товуш сохтэйо


Куплет 2
Чиклеле лап бирэнки мэ
Дэс Бэбэрэ гирдэнки мэ
Тэрс эз дульмэ ёбош нэ бирэй
Туь агъаймэ, туь игидмэ
Туь гъорувмэ, туь имидмэ
Лап омбор хостэнум туьрэ мэ

Припев: (2р.)
Solo
Припев: (2р.)